top of page

Wat we doen

Het Platform Wooncoöperaties Amsterdam is opgericht in 2018 als een samenwerkingsverband tussen wooncoöperaties in de Metropoolregio.

 

Ons doel is om wooncoöperaties in de regio Amsterdam te ondersteunen en te verbinden door middel van informatie-uitwisseling en overleg, kennisontwikkeling, voorlichting, belangenbehartiging en kwaliteitsbevordering. Dit doen we door regelmatig te overleggen, ons netwerk met elkaar te verbinden en onze kennis en ervaring met elkaar te delen.

‘Wij geloven dat wooncoöperaties een sociale, eerlijke en duurzame woonoplossing zijn binnen de steeds maar krapper wordende woningmarkt.’
 
- Sanne Groot Koerkamp,
De Jelt. 

Quest-Sanne-Groot-Koerkamp-ZW-RVDA-840px

Onze werkzaamheden op hoofdlijnen:

Informatie uitwisselen en klankbordgroep

Kennisontwikkeling  

 

PWA ontwikkelt - in samenwerking met de leden - kennis die van belang is voor de leden en wisselt deze kennis uit.

 

Die kennis heeft betrekking op:  

  • De ontwikkeling en exploitatie van huurwoningen: techniek, financiën etc.  

  • Mogelijkheden van coöperatieve verenigingen.  

Voorlichting

Vergaren van relevante kennis over ontwikkelingen binnen en buiten de sector en deze delen met onze leden door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en scholing. Bijdragen aan professionalisering van de sector door het aanbieden van standaarden en trainingen aan leden.

Belangenbehartiging  

Onder belangenbehartiging verstaan wij activiteiten die erop zijn gericht het beleid van derden te beïnvloeden, in eerste plaats de gemeenten uit de Metropoolregio Amsterdam. Maar ook: woningcorporaties en andere stakeholders.

De ambitie is om te zorgen voor een goede positie van wooncoöperaties bij de selectie voor projecten bij nieuwbouw en verkoop van onroerend goed.

 

PWA zal zich presenteren namens de aangesloten wooncoöperaties als gesprekspartner over dit onderwerp.  


Denk aan:

- De overdracht van eigendom en/of beheer van woningen aan wooncoöperaties.  

- De provinciale- en rijksoverheid (in samenwerking met Cooplink e.a.)

- Bedrijfsleven, bijv. onderhoudsbedrijven, aannemers, ontwikkelaars etc.  

Kwaliteitsbevordering  

 

- Bevorderen van betere kwaliteit bij het functioneren van wooncoöperaties en de diensten die ze leveren.

- Het participeren in de ontwikkeling en uitvoering van een kwaliteitskeurmerk.

bottom of page